Menu overgewicht | afvallen
ondergewicht | aankomen


Voorwaarden

Dagelijks berichtje van de gewichtsconsulent.

2699e berichtje
20 juni 2024

Je weet inmiddels vast dat vette vis het gezondst is. Maar wat is ook alweer vette vis? Haring, makreel, zalm, sardines, paling, sprot en tonijn.

Je gewichtsconsulente,
Thérèse

Tip van de week


 
De Hollandse nieuwe zijn er weer!

Haring partjes

Maar hoeveel calorieën zitten er eigenlijk in?

Lees verder...


Algemene voorwaarden
Voorwaarden gebruik van de website

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van De Blije Weegschaal. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze voorwaarden.Cookies
Uiteraard worden er op de website van De Blije Weegschaal geen gebruik gemaakt van cookies.Verantwoordelijkheid / disclaimer
Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van de inhoud voor de website, kan de getoonde informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is De Blije Weegschaal aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website. Tevens behoudt De Blije Weegschaal te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt aan te brengen.Link naar websites van derden
Deze website kan een link aangeven naar één of meerdere websites die door andere partijen dan De Blije Weegschaal worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. De Blije Weegschaal heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.Copyright
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van De Blije Weegschaal en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van De Blije Weegschaal. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met De Blije Weegschaal.
Voorwaarden behandeling/consult

Pdf icoon Download de voorwaarden

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden, hierna te noemen AV, wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:
De Blije Weegschaal, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt:
degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op de afgesproken wijze, plaats en tijdstip, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de wijze, plaats en tijdstip wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Langdurige onderbreking
Indien de cliënt langdurig het pakket of strippenkaart onderbreekt heeft de cliënt het recht de/het resterende consult(en) binnen één jaar na het laatst genoten consult alsnog te gebruiken. Na één jaar vervalt automatisch het recht op de/het resterende consult(en). De cliënt heeft geen recht op vergoeding van de niet afgenomen consulten.

Artikel 6, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7, Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en "knowhow", zelfs waarneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent vooraf te geschieden op de aangegeven bankrekening. De behandeling zal niet eerder plaatsvinden dan na volledig ontvangst van het verschuldigde bedrag. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10, Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11, Gegevensbescherming
Alle persoonlijke gegevens die ons bekend worden, worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet aan derde partijen doorgegeven voor zover dit niet voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

Artikel 12, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.


Aanmelden


Wilt u wekelijks de Tip van de week in uw mailbox ontvangen en op de hoogte blijven van acties en nieuwtjes over afvallen?

Vul dan uw naam en e-mail adres in.

Uw naamUw e-mail adres


Herhaal uw adres
lijf lijf Als gediplomeerde gewichtsconsulent in Purmerend help ik u bij

afvallen

, ondergewicht, overgewicht,

gewichtsbeheersing

, gezonde en verantwoorde voeding zonder streng te lijnen of een streng dieet te volgen. Verder geef ik u vele afslank tips
lijf en tips voor als u wilt aankomen.